Spotkanie członków Stowarzyszenia Przyjaciół naszej szkoły

Dnia 11 lutego 2010r. w Restauracji OLIMP w Lesznie odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie, podczas którego podsumowano dotychczasową działalność Stowarzyszenia i dopełniono formalności związanych z wymaganiami statutu w zakresie odbycia Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się w "Tłusty Czwartek" i nie obyło się bez poczęstunku obowiązkowym pączkiem.

Zarząd Stowarzyszenia
Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu i powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
2) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2009r. – Prezes Zarządu Tadeusz Feliczak
3) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009r. – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Danuta Stefańska
4) Dyskusja nad sprawozdaniami i wytyczenie celów i kierunków działalności Stowarzyszenia w 2010r.
5) Podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2009r.,
- zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2009r.
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- celów i kierunków Stowarzyszenia w 2010r.
- zmian w statucie Stowarzyszenia,
5) Wolne głosy i wnioski.
6) Zakończenie obrad.